BEL: +31646376162

Algemene Voorwaarden

Bij het gebruiken van de diensten van Varonie Photography gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en de opdrachtgever (klant), opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

De fotoshoot

De shoot vindt plaats op een buiten-(of binnen) locatie of in de studio in Veendam in overleg.

Annulering

De klant kan de opdracht uitsluitend schriftelijk per e-mail annuleren en voorzien van een geldige reden. Annuleren van een fotoreportage dient maximaal 48 uur – bij ziekte uiterlijk 24 uur van tevoren – voor de geplande afspraak gedaan te worden en afhankelijk van de reden wordt een nieuwe afspraak gepland.

Indien de fotograaf ziek is, zal ze dit z.s.m. laten weten en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Bij slecht weer verschuift de shoot in overleg naar een andere mogeljke dag. De klant krijgt hierover een dag voor de shoot bericht.

Beeldselectie

De selectie van de te leveren Fotografische werken is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotograaf op basis van zijn kwaliteits-, stijl- en geschiktheidscriteria. De Fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde Fotografische werken.

Promotie

Foto’s die gemaakt zijn door Varonie Photography mogen gebruikt worden door de fotograaf voor promotionele doeleinden en publicaties zoals website, sociale media, folders, visitekaartje, advertenties enz. In overleg kan hier schriftelijk van worden afgeweken.

Factuur en betaling

De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van deWederpartij op reclamatie.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle bedragen zijn inclusief btw.

Levering

De digitale bestanden worden binnen 4 weken geleverd. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertraging van de levering als gevolg van storingen of vertragingen bij één van haar leveranciers of eigen apparatuur. 

Digitale bestanden mogen niet worden bewerkt, uitgesneden of op een ander wijze bewerkt worden. Ze blijven zoals de fotograaf ze heeft aangeleverd.

De fotograaf houdt alle foto’s bij tot drie maanden na de shoot. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken van de foto’s.

De levering van de fotoproducten kan tot 3-4 weken vanaf het bestelmoment duren. De fotoproducten kunnen bij mij in de studio opgehaald worden of per post gestuurd worden.

Klachten

De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

Auteurs- en portretrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf. De klant heeft voor elke publicatie in welke vorm dan ook toestemming nodig van de Fotograaf en is verplicht tot naamsvermelding.

Elk gebruik van een Fotografisch werk, dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar de foto in de publicatie te worden opgenomen.

De fotograaf die een Fotografisch werk openbaar maakt, is verantwoordelijk voor het verkrijgen van schriftelijke toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden.

Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Varonie Photography
KvK: 68272677
BTW:NL216596804B01
© 2018 Varonie Events – Photography